મારે ફરી એક વાર બાળક થવું છે…

aman_umbrella

મારે ફરી એક વાર બાળક થવું છે. મૃગજળ ને કહો ખોવાય ના… એમાં ડૂબકી લગાવી ખોવાએલું શૈશવ ખોળવું છે, મારે ફરી એક વાર બાળક થવું છે.   લેપટોપ બેગ થી થાકી જતાં ખભા ઉપર, પેલી ભારે ભરખમ સ્કુલ બેગ ભરાવી મિત્રો સાથે દોડવું છે.   Budget, economy અને current-affairs ની debate ભૂલીને, બાળપણ એક ખૂણામાં […]


Nature Inspires – To Entrepreneurs

sunflowers

Nature Inspires:   Nature and Books are the two most common and most easily available sources of learning and upgrading one’s self. Among these two, Nature supercedes being 24×7 operational, not asking for your additional time, serving variety of topics and that too with live examples!   This instigated me initiating this category ‘Nature Inspires’. […]